Kolibri Kolibri

Palvelun ja verkkosivuston käyttöehdot (”Käyttöehdot”)

 

 

 1. Palvelun kuvaus

 

Kolibri on verkkosivun https://login.kolibribooking.fi (”Sivusto”) kautta tarjottava kauppapaikkapalvelu, jonka avulla Käyttäjä voi tarkastella, varata ja tehdä tilauksia koskien kauppapaikalla kulloinkin tarjolla olevia logistiikan palveluja ja kalustoa (” Palvelu”). Palvelun tarjoaa Roadari Oy (y-tunnus: 2536172-6), suomalainen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Helsinki (”Palveluntarjoaja”).

 

 1. Rekisteröityminen, Yritys ja Käyttäjät

 

Näissä Käyttöehdoissa on kuvattu Palvelun ja Sivuston käyttöä koskevat ehdot. Rekisteröityessään Palveluun ja käyttäessään Palvelua käyttäjä ("Käyttäjä") sitoutuu noudattamaan näitä Käyttöehtoja. Käyttäjä käyttää Palvelua oman työnantajansa tai muun edustamansa yrityksen tai yhteisön (”Yritys”) puolesta ja edustajana. Samaa Yritystä voi edustaa Palvelussa yksi tai useampi Käyttäjä.

 

Palvelun välityksellä Käyttäjän tekemät Yrityksen tilaukset välitetään Palvelun kautta logistiikan palveluja ja kalustoa kulloinkin tarjoavalle erikseen ilmoitetulle taholle (”Kumppani”). Myös Roadari Oy voi tarjota palveluja ja kalustoja Palvelun kautta Kumppanin roolissa. Näitä Käyttöehtoja ei sovelleta Palvelun välityksellä Yrityksen ja Roudarin tai muun Kumppanin välillä solmittavaan varsinaiseen kuljetus- tai muuhun sopimukseen.

 

 1. Palvelun ja Sivuston käyttö

 

Käyttäjä vastaanottaa Palvelun ja käyttää Palvelua ja Sivustoa omalla vastuullaan. Käyttäjä ja Yritys vastaavat itse myös Palvelun ja Sivuston käyttämiseksi tarpeellisten laitteiden, tietoliikenne- ja tiedonsiirtoyhteyksien sekä ohjelmistojen hankinnasta, asennuksesta, ylläpidosta, kuluista ja asianmukaisesta suojaamisesta. Käyttäjän ei tule käyttää Palvelua tai Sivustoa siten, että siitä aiheutuu kohtuutonta kuormitusta tai muuta haittaa verkolle, verkkoon yhteydessä oleville muille verkoille, Palvelun tai Sivuston käyttäjille, muille kolmansille osapuolille tai Palveluntarjoajalle.

 

Kaikki oikeudet Palveluun sekä Palvelun sisältämän materiaalin tekijän-, teollis- ja muut suojatut oikeudet kuuluvat Palveluntarjoajalle ja/tai sen sopimuskumppaneille. Käyttäjällä ei ole oikeutta taltioida, kopioida, esittää julkisesti, välittää, saattaa yleisön saataville, levittää tai käyttää Palvelua ja/tai Sivustoa tai sen kautta vastaanottamia sisältöjä tai niiden osaa muutoin kuin näiden Käyttöehtojen ja tekijänoikeuslain sallimissa rajoissa. Käyttäjä ei saa käyttää Palvelua ja/tai Sivustoa Palveluntarjoajan tai kolmannen tekijän- tai muita oikeuksia loukaten. Käyttäjällä ei ole myöskään oikeutta käyttää automaattisia järjestelmiä (mukaan lukien ”crawler”, ”spider” ja ”scraper” -toiminnallisuuksia toteuttavat sovellukset) kappaleiden valmistamiseksi Palvelusta ja/tai Sivustosta, sen osista tai sisällöistä, tai sellaisten saattamiseksi yleisön saataville.

 

 1. Käyttäjätili ja tietoturva

 

Palvelun tiettyjen ominaisuuksien käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä ja Käyttäjälle rekisteröitymisen yhteydessä luotavaa käyttäjätiliä. Käyttäjätili on henkilökohtainen ja Käyttäjällä voi olla ainoastaan yksi käyttäjätili kerrallaan. Käyttäjä ei saa antaa käyttöoikeutta käyttäjätiliin kenellekään toiselle henkilölle.

 

Luomalla käyttäjätilin Palveluun Käyttäjä:

• sitoutuu noudattamaan näitä Käyttöehtoja,

• vahvistaa, että Käyttäjä on saanut tiedoksi Palveluntarjoajan [linkki: tietosuojaselosteen], ja

• vakuuttaa, että rekisteröitymisen ja muun käyttäjätilin käytön yhteydessä Palveluntarjoajalle annetut tiedot ovat oikeita ja ajantasaisia.

 

Rekisteröityessään Palveluun Käyttäjä lisäksi vakuuttaa Palveluntarjoajalle ja vastaa siitä, että Käyttäjällä on rekisteröityessä ja sen jälkeen Palvelua käyttäessään oikeus käyttää Palvelua rekisteröinnin yhteydessä määrittelemänsä Yrityksen edustajana ja puolesta. Käyttäjän on viipymättä lopetettava Palvelun käyttö ja ilmoitettava Palveluntarjoajalle, mikäli Käyttäjän edellä mainittu oikeus (esim. työsuhteen päättymisen johdosta) käyttää Palvelua Yrityksen edustajana ja puolesta päättyy.

 

Käyttäjän on viipymättä ilmoitettava Palveluntarjoajalle annetuissa tiedoissa tapahtuneista muutoksista. Muuttuneet käyttäjätilin tiedot tulee päivittää ensisijaisesti Palvelun käyttöliittymän kautta. Käyttäjä vastaa itse virheistä tai viivästyksistä, jotka johtuvat siitä, että annetut tiedot ovat puutteellisia tai vanhentuneita.

 

Käyttäjä käyttää Käyttäjätiliään oman käyttäjätunnuksen avulla. Käyttäjä on velvollinen käyttämään käyttäjätunnusta ja käyttäjätiliä aina asianmukaista huolellisuutta ja varovaisuutta noudattaen. Käyttäjä ja Yritys ovat vastuussa kaikista käyttäjätunnuksen käytöstä johtuvista tai sillä toteutetuista tapahtumista ja oikeustoimista. Käyttäjän velvollisuus huolehtia käyttäjätunnuksen asianmukaisesta ja turvallisesta käytöstä alkaa heti, kun käyttäjätunnus on luotu Käyttäjälle. Käyttäjällä on myös velvollisuus noudattaa Palveluntarjoajan käyttäjätunnuksen käytöstä aika ajoin mahdollisesti antamia tietoturva- ja muita ohjeita.

 

Käyttäjätilin käyttämiseksi luotu salasana on henkilökohtainen, eikä Käyttäjä saa ilmaista sitä ulkopuolisille. Käyttäjä on vastuussa käyttäjätilin turvallisesta käyttämisestä ja salasanan säilyttämisestä siten, ettei se päädy ulkopuolisten tietoon. Käyttäjän on viipymättä ilmoitettava Palveluntarjoajalle, mikäli Käyttäjä saa tietää tai epäillee, että salasana on päätynyt ulkopuolisen tietoon.

 

Palveluntarjoajalla on oikeus seurata käyttäjätilin sekä salasanan käyttöä ja Palveluntarjoaja voi harkintansa mukaan vaatia, että Käyttäjä vaihtaa salasanansa. Palveluntarjoaja voi myös asettaa vaatimuksia salasanan turvallisuudelle ja vaatia Käyttäjää vaihtamaan salasanan, joka poikkeaa Palveluntarjoajan asettamista vaatimuksista.

 

Palveluntarjoaja ei milloinkaan pyydä Käyttäjää toimittamaan käyttäjätunnusta tai salasanaa muutoin kuin käyttäjätilille kirjautumisen yhteydessä. Käyttäjän ei tule vastata muihin käyttäjätunnusta tai salasanan ilmaisemista koskeviin pyyntöihin, vaikka ne ulkoisesti näyttäisivätkin olevan peräisin Palveluntarjoajalta.

 

 1. Palvelun kautta tehdyt varaukset, tilaukset ja sopimukset

 

Palvelu on alustapalvelu, jonka kautta Kumppanit voivat tarjota määrittelemillään ehdoilla Käyttäjän edustaman Yrityksen käyttöön logistiikan palveluja ja kalustoa. Palvelun välityksellä Yrityksen ja Kumppanin välillä solmittavaan kuljetus- tai muuhun sopimukseen sovelletaan ehtoja, jotka Kumppani ilmoittaa tarjottavan palvelun tai sopimuksen teon yhteydessä tai, jotka tulevat muulla tavoin osapuolten välillä sovellettavaksi, esimerkiksi osapuolten välillä voimassa olevan kehyssopimuksen perusteella. Palveluntarjoaja ei tule tällaisen sopimuksen osapuoleksi, ellei Palveluntarjoaja itse Kumppanina ole erikseen solminut kyseistä sopimusta Yrityksen kanssa. Käyttäjän tehdessä Yrityksen puolesta varauksen, tilauksen tai solmiessa muun sopimuksen Kumppanin kanssa Käyttäjä ja Yritys ovat itse vastuussa kyseiseen toimeen sovellettavien ehtojen selvittämisestä ja noudattamisesta.

 

Aiheettomien varausten tekeminen sekä muu Palvelun käyttötarkoituksen vastainen käyttö on ehdottomasti kiellettyä. Käyttötarkoituksen vastaiseksi käytöksi voidaan katsoa esimerkiksi toistuva tai järjestelmällinen varausten peruminen ilman asianmukaista syytä.

 

 1. Käyttäjätilin käytön estäminen

 

Palveluntarjoajalla on harkintansa mukaan oikeus estää käyttäjätilin käyttö tai rajoittaa sen toiminnallisuutta, jos:

• Palveluntarjoaja epäilee tai katsoo käyttäjätilin taikka siihen kuuluvan käyttäjätunnuksen tai salasanan turvallisuuden vaarantuneen tai että käyttäjätiliä, käyttäjätunnusta tai salasanaa käytetään epätyypillisellä, epäilyttävällä tai mahdollisesti oikeudettomalla tavalla;

• Palveluntarjoajalla on syytä epäillä, että Käyttäjä toimii näiden Käyttöehtojen vastaisesti; tai

• Palvelun toiminnassa on ilmennyt virheitä tai häiriöitä, joiden selvittäminen ja/tai korjaaminen edellyttää Palvelun toiminnan rajoittamista, tai jos esto tai rajoitus johtuu näiden Käyttöehtojen mukaisesta Palvelun tai sen osan väliaikaisesta muuttamisesta tai lopettamisesta.

 

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa mistään Käyttäjälle, Yritykselle tai kolmannelle aiheutuvista vahingoista, jotka johtuvat käyttäjätilin käytön estämisestä tai rajoittamisesta yllä mainitulla tavalla.

 

Palveluntarjoaja pyrkii mahdollisuuksien mukaan ilmoittamaan Käyttäjälle käyttäjätilin käytön estämisestä tai rajoittamisesta Palvelun käyttöliittymän kautta, käyttäen Palveluntarjoajalle Käyttäjän antamia yhteystietoja tai muulla kohtuullisella tavalla. Harkintansa mukaisesti Palveluntarjoaja voi kuitenkin jättää ilmoituksen myös tekemättä. Näin voidaan toimia esimerkiksi silloin, kun ilmoituksen tekeminen vaarantaisi Palvelun turvallisuuden tai, jos sen tekeminen on laissa kielletty.

 

Palveluntarjoaja pyrkii palauttamaan pääsyn käyttäjätiliin ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun se on varmistunut, että käyttäjätilin käytön estämiseen tai rajoittamiseen johtavat olosuhteet ovat poistuneet tai ne on korjattu Palveluntarjoajaa tyydyttävällä tavalla. Palveluntarjoajalla on oikeus pyytää Käyttäjältä tätä varten tarpeelliseksi katsomiaan lisätietoja. Selvyyden vuoksi todettakoon, ettei Palveluntarjoajalla ole minkäänlaista velvollisuutta palauttaa käyttäjätilin käyttömahdollisuutta, mikäli se epäilee tai katsoo, että Käyttäjä on käyttänyt Palvelua näiden Käyttöehtojen vastaisesti.

 

 1. Käyttäjätilin sulkeminen

 

Käyttäjällä on oikeus ja mahdollisuus lopettaa Palvelun käyttö sulkemalla käyttäjätilisi Palvelun käyttöliittymän kautta tai ottamalla yhteyttä Palveluntarjoajan asiakaspalveluun näiden ehtojen mukaisesti.

 

Palveluntarjoajalla on oikeus sulkea käyttäjätili tai siihen liittyvä ominaisuus, jos Palveluntarjoaja katsoo tai epäilee, että Käyttäjä on toiminut näiden Käyttöehtojen vastaisesti, tai jos sulkeminen johtuu näiden Käyttöehtojen mukaisesta Palvelun tai sen osan muuttamisesta tai lopettamisesta.

 

Ellei osapuolten välillä ole muuta sovittu, käyttäjätilin sulkeminen ei vaikuta sopimuksiin, joita Käyttäjä ja Yritys on solminut Kumppanien kanssa Palvelun kautta.

 

 1. Palvelun ja ehtojen muuttaminen

 

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa tai lopettaa, väliaikaisesti tai lopullisesti, Palvelu ja/tai Sivusto tai osa niistä, tai rajoittaa Palvelua tai Sivuston käyttöä milloin tahansa. Palveluntarjoaja pyrkii ilmoittamaan olennaisista muutoksista Palveluun kohtuullisessa ajassa ennen tässä kohdassa tarkoitetun muutoksen tekemistä.

 

Palvelutarjoajalla on oikeus milloin tahansa yksipuolisesti muuttaa näitä Käyttöehtoja. Palveluntarjoaja pyrkii ilmoittamaan ehtojen muutoksesta sen merkittävyyden edellyttämällä tavalla kohtuullisessa ajassa ennen muutoksen voimaanastumista, kuitenkin vähintään 14 päivää ennen muutoksen voimaantuloa.

 

Palveluntarjoaja voi siirtää sopimuksen mukaiset oikeutensa ja velvollisuutensa kolmannelle osapuolelle milloin tahansa ilman suostumustasi ilmoittamalla siirrosta 14 päivää ennen siirron voimaantuloa. Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää Käyttöehtoihin ja Palveluun liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia kolmannelle osapuolelle.

 

Palveluntarjoajalla on erityisen painavien syiden, kuten viranomaismääräyksen, vuoksi tarpeellisten muutosten osalta oikeus jättää noudattamatta aikarajoja, jotka tässä kohdassa on asetettu muutoksista ilmoittamiselle.

 

 1. Palvelun saatavuus ja vastuunrajoitukset

 

Palveluntarjoaja pyrkii siihen, että Palvelu on käytettävissä kaikkina viikonpäivinä ympäri vuorokauden, mutta ei voi taata sitä. Palvelussa voi esiintyä käyttökatkoja johtuen suunnitellusta tai suunnittelemattomasta huoltotarpeesta, liiallisesta kuormituksesta tai muusta vastaavasta syystä tai virheestä. Palveluntarjoaja pyrkii tiedottamaan käyttäjille pitkäkestoisista käyttökatkoksista. Palveluntarjoajalla ei ole muuta tai laajempaa vastuuta Palvelun saatavuudesta tai käyttökatkoksista.

 

Palveluntarjoaja ei anna mitään takuuta, mukaan lukien takuut kaupallisesta hyödynnettävyydestä, sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai oikeuksien loukkaamattomuudesta tai takuu Palvelun tai sen sisällön toimivuudesta, eikä ole vastuussa mistään välittömistä tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien esimerkiksi tulon menetykset taikka tietojen häviäminen tai tuhoutuminen, jotka johtuvat Palvelun, Sivuston tai sen sisällön käyttämisestä, virheellisyyksistä tai käytön estymisestä. Edellä mainitut vastuunrajoitukset eivät sovellu törkeällä huolimattomuudella tai tahallisilla teoilla tai laiminlyönneillä aiheutettuihin vahinkoihin.

 

Palvelun tarkoituksena on, että Kumppanit tarjoavat Palvelun kautta logistiikan palvelujaan ja kalustoaan. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan takaa, että Palvelussa olisi jatkuvasti tarjolla tällaisia palveluja tai kalustoa.

 

 1. Ylivoimainen este

 

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa velvollisuuksiensa täyttämättä jättämisestä silloin, kun täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä.

 

Ylivoimaisena esteenä pidetään mitä tahansa estettä, joka ei ole Palveluntuottajan omasta toiminnasta riippuvainen ja joka estää Palveluntarjoajaa täyttämästä velvollisuuksiaan. Ylivoimaisena esteenä pidetään muun muassa verkkoliikenteen katkoksia, yleisen sähkönjakelun maksuliikenteen tai tietoliikenteen katkoksia, työtaisteluja sekä viranomaisten toimista johtuvia esteitä.

 

 1. Yhteydenotot ja asiakaspalvelu

 

Käyttäjä voi milloin tahansa ottaa yhteyttä Palveluntarjoajan asiakaspalveluun sähköpostitse: booking@roadari.fi. Palveluntarjoaja vahvistaa vastaanottaneensa viestin ja pyrkii vastaamaan yhteydenottoon kohtuullisessa ajassa.

 

Käyttäjän Käyttäjätilin luomisen yhteydessä ilmoittama sähköpostiosoite toimii Käyttäjän vahvistamana viestintäkanavana ja Käyttäjän katsotaan saaneen kirjallisesti tiedoksi kaikki ilmoitukset, jotka on toimitettu kyseiseen sähköpostiosoitteeseen.

 

 1. Sovellettava laki

 

Palveluun ja sen käytön muodostamaan sopimussuhteeseen sovelletaan Suomen lakia, pois lukien kuitenkin muun kuin Suomen lain soveltamiseen johtavat lainvalintasäännökset. Kauppalakia (355/1987) tai kansainvälistä kauppalakia (1980 Convention on Contracts for the International Sale of Goods) ei sovelleta.

 

Kaikki Sopimuksesta aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan ensimmäisenä asteena Helsingin käräjäoikeudessa.